வரிசை எண் அறிவிப்பு செயல்
01 செவிலியர்களுக்கான பதிவு
1. IELTS தேர்ச்சி பெற்றவர்கள்
2.OET தேர்ச்சி பெற்றவர்கள்
3.செவிலியர்களுக்கு OET பயிற்சி தேவை.
இங்கே விண்ணப்பிக்கவும்
02 மற்ற விண்ணப்பதாரருக்கான பதிவு இங்கே விண்ணப்பிக்கவும்
03 வீட்டுப் பணிப்பெண் விண்ணப்பதாரருக்கான பதிவு இங்கே விண்ணப்பிக்கவும்
04 மாணவர்களுக்கான பதிவு இங்கே விண்ணப்பிக்கவும்